Poučení klientů

Poučení klienta o mlčenlivosti advokáta dle ustanovení § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále též „zákon o advokacii“)

Mgr. Pavel Starosta, advokát, zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze pod evidenčním číslem 17724 (dále též „Advokát“) je oprávněn poskytovat klientům právní služby ve všech oblastech práva. Ve smyslu ustanovení § 21 zákona o advokacii jsou Advokát, všichni zaměstnanci Advokáta a spolupracující advokáti vázání povinností mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Poučení klienta o nakládání s osobními údaji klienta dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“)

Mgr. Pavel Starosta, advokát, zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze pod evidenčním číslem 17724 (dále též „Advokát“) je v postavení správce osobních údajů dle GDPR a tímto informuje své klienty a další uživatele www stránek o dále uvedených zásadách shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí (osobních údajů).

Advokát jako správce osobních údajů informuje, že nemá povinnost mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR.

Rozsah zpracování osobních údajů

V rámci poskytování právních služeb jsou zpracovávány osobní údaje klientů (fyzických či právnických osob), a to pro účely poskytnutí právní služby. Dále jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu pro poskytnutí právních služeb klientům osobní údaje jiných subjektů (fyzických či právnických osob).

Zpracovávanými údaji jsou zejména jméno a příjmení nebo obchodní firma, adresa nebo sídlo, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo účtu.

Účel zpracování a právní základ zpracování

Veškeré poskytnuté a zpracovávané údaje jsou využívány výhradně k poskytnutí právní služby klientovi. Právní základem zpracování je zpracování pro účely plnění smlouvy (poskytnutí právní služby). Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně tak i automatizovaně, a to jak v listinné tak i elektronické podobě.

Osobní údaje dále mohou zpracovávat další zpracovatelé, a to v odůvodněných případech a pro účely poskytnutí právní služby, pro plnění zákonných povinností a zajišťování některých činností, a to poskytovatelům IT služeb, cloudových úložišť, advokátních systémů a externí účetní.

Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování právní služby nebo po dobu nezbytnou k plněních archivačních povinností dle právních předpisů (zákon o advokacii, zákon o účetnictví apod.).

Práva subjektu ochrany osobních údajů plynoucí ze zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má dle GDPR práva:

– na přístup k osobním údajům,

– na opravu nesprávných osobních údajů,

– na výmaz osobních údajů,

– na omezení zpracování osobních údajů,

– na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů,

– na přenositelnost osobních údajů,

– na podání stížnosti u Advokáta či Úřadu pro ochranu osobních údajů na zpracování osobních údajů.

Uplatnění práv

V případě jakýchkoliv dotazů či uplatnění výše uvedených práv mohou klienti kontaktovat Advokáta písemně na adrese sídla Vizovice, Masarykovo nám. 416, PSČ 763 12, prostřednictvím e-mailové adresy info@akstarosta.cz nebo telefonicky na čísle 608 570 028.

Toto poučení o zásadách shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí je účinné od 1. 8. 2021 a nahrazuje předchozí poučení ze dne 25. května 2018.

Poučení klienta o nakládání s osobními údaji klienta dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále též „AML“)

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

  1. Vymezení rozsahu zpracovávaných údajů

Všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby.

  1. Určení doby zpracování údajů

Po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.

  1. Vymezení účelu zpracovávání údajů

Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

  1. Upozornění na formu zpracovávání údajů

Veškeré zaznamenávání údajů, pořizování kopií listin, kopií dokladů, hodnocení je zpracováváno výhradně manuálně, a to včetně archivace. Jakékoliv údaje tak nejsou zpracovávány automatizovaně či prostřednictvím jiné osoby.

  1. Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit

Nositel údajů má právo na přístup, opravu, omezení a výmaz zpracovávaných údajů v souladu s příslušnými právními předpisy. Veškerá tato práva může uplatnit u advokáta.

  1. Poučení o předávání osobních údajů

Advokát je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat zpracovávané údaje výhradně pro účely poskytnutí právních služeb a/nebo za účelem plnění zákonných povinností.

  1. Poučení o orgánu dozoru

Finanční analytický úřad – www.finacnianalytickyurad.cz

Česká advokátní komora – www.cak.cz

Toto poučení o zásadách nakládání s osobními údaji klienta dle AML je účinné od 1. 8. 2021.